Informasjon om dugnad

Barnehagens vedlikehold baseres i stor grad på dugnadsarbeid fra foreldrene. Barnehagen har ikke budsjett til vaktmester og det er derfor fastsatt i dugnadsplikt i barnehagens vedtekter.

Det er vedtektsfestet 10 timer dugnadsplikt for ett barn og 15 timer for to eller flere barn pr barnehageår. Dersom det ikke er mulig å oppfylle dugnadsplikten betales det kr 100,- pr manglende time ved barnehagårets slutt.

Dugnadsarbeidet planlegges og tilrettelegges av en egen komité i samarbeid med styrer.

Det arrangeres 2 felles dugnader pr barnehageår, en på høsten og en på våren. Mye arbeid kan også gjøres fortløpende. Liste over dugnadsoppgaver henges på oppstavla og oppdateres jevnlig. Vi tar gjerne imot forslag til alternative arbeidsoppgaver. Foreldrene må gjøre avtale med personalet før gjennomføring av oppgaver.

Enkelte verv gir et bestemt antall arbeidstimer:

  • Styremedlem i Stiftelsen Kaja barnehage  10 timer
  • Varamedlem i Stiftelsen Kaja barnehage     2 timer
  • Styremedlem i Samarbeidsutvalget (SU)     8 timer
  • Varamedlem i Samarbeidsutvalget (SU)      2 timer
  • Dugnadssjef                       10 timer
  • Medlem i 17. mai-komiteen   5 timer
  • Medlem i valgkomiteen         2 timer

Nærmere informasjon om hva de forskjellige vervene innebærer blir gitt på foreldremøte eller ved henvendelse til styrer.

Foreldrene har selv ansvar for å få gjennomført og registrert de pålagte dugnadstimene i løpet av barnehageåret.